a
ประวัติความเป็นมา
วันจันทร์, 04 ธันวาคม 2566

ประวัติความเป็นมา

 

 

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เปิดทำการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2493 ใช้ชื่อว่า ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ตำบลสันมหาพล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีหัวหน้าด่านระดับ สว. ต่อมาในปี พ.ศ.2511 ได้ย้ายที่ทำการมาตั้งอยู่เลขที่ 30 ( บริเวณสี่แยกข่วงสิงห์ ) ถนนโชตนา ( เชียงใหม่ - ฝาง ) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และในปี พ.ศ.2527 ได้ย้ายมาตั้งอยู่เลขที่ 71 หมู่3 ถนนสนามบิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 3 ตารางวา ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ 200 เมตร จนถึงปัจจุบัน และได้มีการปรับปรุงโครงสร้างตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ( ฉบับที่ 22 ) พ.ศ.2526 ยกฐานะขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกองกำกับการ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2537 กำหนดชื่อใหม่เป็น ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ กองตรวจคนเข้าเมือง 3 พ.ศ.2548 ขึ้นการบังคับบัญชากับ ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคเหนือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปัจจุบัน มีหัวหน้าด่าน ระดับ ผกก.

 

สถานที่ทำการ

เลขที่ 71 หมู่ที่ 3 ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่

 

 

รายชื่อหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527

1. พ.ต.ท. อินทรีย์ สรณรักษ์ ตม.จว.เชียงใหม่
2. พ.ต.ท. เกษม บุญสิงห์ ตม.จว.เชียงใหม่
3. พ.ต.ท. ปิยะ จันทรักษ์ ตม.จว.เชียงใหม่ 2533-2534
4. พ.ต.ท. อัครนันท์ ภูมิผล รอง ผกก.หน.ตม.จว.เชียงใหม่ 2534-2537

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ ปรับโครงสร้าง มกราคม 2537

5. พ.ต.อ. ไพโรจน์ แพรสกุล ผกก.ด่าน ตม.เชียงใหม่ 2537-2540
6. พ.ต.อ. ทวีสุข มโนพัฒนะ ผกก.ด่าน ตม.เชียงใหม่ 2540-2542
7. พ.ต.อ. โภคพิบูลย์ โปตระนันทน์ ผกก.ด่าน ตม.เชียงใหม่ 2542-2543
8. พ.ต.อ. ไพโรจน์ แพรสกุล ผกก.ด่าน ตม.เชียงใหม่ 2543-2544
9. พ.ต.อ. สงกรานต์ สังขกร ผกก.ด่าน ตม.เชียงใหม่ 2544-2545
10. พ.ต.อ. ชินภัทร ตันศรีสกุล ผกก.ด่าน ตม.เชียงใหม่ 2545-2547
11. พ.ต.อ. ไพโรจน์ แพรสกุล ผกก.ด่าน ตม.เชียงใหม่ 2547-2548
12. พ.ต.อ. สงบ สันอุดร ผกก.ด่าน ตม.เชียงใหม่ 2548-2550
13. พ.ต.อ. ประยุทธ ชมมาลี ผกก.ด่าน ตม.เชียงใหม่ 2550-2551
14. พ.ต.อ. พิชญา บุญขจร ผกก.ด่าน ตม.เชียงใหม่ 2551-2552

 

 

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ปรับโครงสร้าง 7 กันยายน 2552

15. พ.ต.อ. พิชญา บุญขจร ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ 2552-2555

16. พ.ต.อ.ชลิสร์  สโรบล ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ 2555 - 2555

17. พ.ต.อ.ประจักษ์  อวัยวานนท์ ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ 2555 - 2557

18. พ.ต.อ รุจพงศ์ สารวนางกูร ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ 2557 - 2561

19. พ.ต.อ ชัยรัตน์ รัตนาธรรมวัฒนา ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ 2561 - 2562

20. พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ 2562 - ธ.ค. 2562

21.พ.ต.อ.ปกกิจ คล้ายเพ็ชร ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน

 

วิสัยทัศน์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง