ตรวจคนเข้าเมืองเปิดให้บริการตั้งแต่ 6.30 น. – 18.00 น. ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (2)