ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยรับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.62 – 8 มี.ค.62 โดยสามารถสมัครและกรอกข้อมูลได้ทาง website www.immigration.go.th และให้ยื่นหลักฐานแสดงตัวตน ณ ศูนย์รับสมัครตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ตามวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-201-755 ต่อ 24 ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ศูนย์รับสมัครตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปสมัคร แนะนำให้ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง เนื่องจากพื้นที่จอดรถของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ มีไม่เพียงพอ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม