ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่หยุดทำการในวันที่ 13-15