ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทดสอบสมรรถภาพ ตามโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 ต.ค.61 เวลา 17.00 น.

ตม.จว.เชียงใหม่ ได้ทดสอบสมรรถภาพ ตามโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความตื่นตัวในการออกกำลังกาย เพื่อรักษาสมรรถนะตนเองให้พร้อมเสมอ และเป็นแนวทางให้ผู้บังคับบัญชาในการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพทางร่างกายเหมาะสมกับภารกิจที่จะมอบหมาย สมดังเจตนารมณ์ บก.ตม.๕ และ สตม.