ให้นัดหมายเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์ แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ให้นัดหมายเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563