a
ข่าวสาร
วันศุกร์, 05 มิถุนายน 2563
Monday 6 Apr 2020 Holiday-Chakri Memorial Day-วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

 

Immigration Bureau Online Service

 

Presentation

 

Visitors Counter

02186704
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1862
1732
9829
2163438
8698
63996
2186704

Your IP: 34.204.193.85
2020-06-05 20:01

ข่าวสาร

บรรยาย "กฎระเบียบ และข้อบังคับที่นักศึกษาต่างชาติควรรู้ "

วันนี้(30มิ.ย.60)เวลา 10.00-12.00น.

ด.ต.หญิงสุรนุช ศรีลาเพชร และด.ต.ศุภากร วงค์งาม ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงใหม่ ได้ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาต่างชาติ ในหัวข้อ กฎระเบียบ และข้อบังคับที่นักศึกษาต่างชาติควรรู้ รวมถึงขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ณ ห้องข้าวสาลี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯมหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

หยุดทำการ วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 - ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่หยุดทำการในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก และด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถ แสดง เปิดเผย ทำให้แจ้ง แก่ชาวโลก ซึ่งพระธรรมที่ตรัสรู้ได้ จึงถือได้ว่าพระองค์ได้ทรงกลายเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ คือทรงสำเร็จภารกิจแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็น "สัมมาสัมพุทธะ" คือเป็นพระพุทธเจ้าผู้สามารถแสดงสิ่งที่ตรัสรู้ให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ซึ่งแตกต่างจาก "พระปัจเจกพุทธเจ้า" ที่แม้จะตรัสรู้เองได้โดยชอบ แต่ทว่าไม่สามารถสอนหรือเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ด้วยเหตุนี้วันอาสาฬหบูชาจึงมีชื่อเรียกว่า "วันพระธรรม" วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่ท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมสำเร็จพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลคนแรก และได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสมบทเป็นภิกษุองค์แรกในพระศาสนา และด้วยการที่ท่านเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกดังกล่าว พระรัตนตรัยจึงครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก ด้วยเหตุนี้วันอาสาฬหบูชาจึงมีชื่อเรียกว่า "วันพระสงฆ์"[6] ดังนั้น วันอาสาฬหบูชาจึงถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนาดังกล่าว ซึ่งควรพิจารณาเหตุผลโดยสรุปจากประกาศสำนักสังฆนายกเรื่องกำหนดพิธีอาสาฬหบูชา ที่ได้สรุปเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาไว้โดยย่อ ดังนี้

เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาพุทธ

เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร์ ประกาศสัจจธรรม อันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ

เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา

ในวันนั้น เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ

 

บรรยาย เเละ เข้าร่วมตอบข้อซักถามของนักศึกษาชาวต่างชาติ

วันนี้(26มิ.ย.60) เวลา 13.00-16.00น.

พ.ต.ท.หญิง วรรณวิภา มั่งมีผล รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ และ ด.ต.หญิง สุรนุช ศรีลาเพชร ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมตอบข้อซักถามของนศ.ชาวต่างชาติ จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียในประเด็นผลกระทบจากการท่องเที่ยวและการเคลื่อนย้ายแรงงานรวมทั้งผู้สูงอายุระหว่างประเทศ ณ.ห้องศูนย์ปฏิบัติการจว.เชียงใหม่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 

ประชุมบริหาร ตม.จว.เชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560

วันนี้ (13 มิ.ย. 60) เวลา 18.00 น.

พ.ต.อ.รุจพงศ์ สารวนางกูร ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.หญิง วรรณวิภา มั่งมีผล รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2560 เพื่อรับฟังข้อราชการงานบริหารและนโยบายของผู้บังคับบัญชา และในโอกาสนี้ได้แนะนำตัวข้าราชการตำรวจที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมชั่วคราว (One stop service) พรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์เชียงใหม่

 

บรรยาย “สาระน่ารู้ การต่ออายุวีซ่า”

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.60 เวลา 09.00-12.00น.

พ.ต.ท.หญิง พัชรินทร์ อนันต์บุญสุข สว.ตม.จว.เชียงใหม่ และ ด.ต.หญิงสุรนุช ศรีลาเพชร ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความร่วมมืออาสาสมัครชาวต่างชาติ จัดโดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด โดยมีตัวแทนของพัฒนาสังคมฯ และ จัดหางานจังหวัด เชียงใหม่ เข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อ "สาระน่ารู้ การต่ออายุวีซ่า"